Vacature voorzitter van de Raad van Toezicht voor de stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en Omgeving

Reageer vóór 1 november 2023.

De Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving (PBZ) exploiteert twee podia: Theater De Maagd en Poppodium Gebouw-T. De stichting werkt volgens het zogenaamde Raad-van-Toezicht-model. De doelstellingen van de PBZ zijn het bevorderen van het culturele leven in Bergen op Zoom en omgeving en het aanbieden van allerlei activiteiten op het terrein van kunst en cultuur in het algemeen en van de podiumkunsten in het bijzonder.

Daarvoor worden Theater De Maagd en Poppodium Gebouw-T ingezet, waar podiumkunsten, theater- en muziekactiviteiten worden aangeboden aan een divers publiek. De organisatie van al deze activiteiten is in handen van een professionele organisatie, ondersteund door vele vrijwilligers. Er wordt samengewerkt met allerlei onderwijsinstellingen waardoor er in beide podia plaats is voor praktijkopleidingen in het vakgebied van theater en popmuziek. De beide podia vormen tevens een platform en broedplaats voor (theater)makers en muzikanten, maar ook een springplank voor talent.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van PBZ bestaat uit vijf tot zeven personen, inclusief de voorzitter. De RvT heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Tevens neemt de RvT besluiten met betrekking tot de (arbeidsrechtelijke) positie van de directeur en staat hem bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd.

De RvT heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie van de organisatie. De RvT werkt volgens de Governance Code Cultuur 2019.

De raad vergadert circa zes keer per jaar. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar. De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, achtergrond en ervaring van de individuele leden van de Raad. Lidmaatschap van de RvT is een onbezoldigde functie.

Profiel:

Voor de vrij te komen positie van voorzitter van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een kandidaat die naast de algemene profieleisen, over de volgende ervaring en deskundigheid beschikt:

 • relevante deskundigheden als voorzitter (kennis, ervaring en netwerken zijn complementair);
 • is een goede verbinder tussen de RvT en de directeur-bestuurder;
 • is in staat de stichting te vertegenwoordigen;
 • heeft affiniteit met podiumcultuur en poppodia en visie op de maatschappelijke rol van kunst en cultuur;
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en kan functioneren op strategisch niveau;
 • weet wat er in de samenleving speelt en kan dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten;
 • weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken en is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen. Hij/zij weet door het stellen van kritische vragen het management en de andere leden van de Raad van Toezicht de spiegel voor te houden en een eigen standpunt in te nemen;
 • kan zelfstandig en buiten kader denken op HBO dan wel academisch niveau;
 • is bereid zijn/ haar netwerk ter beschikking te stellen;
 • is afkomstig uit of verbonden met de regio Westelijk Noord-Brabant/Zeeland.

en bij voorkeur:

 • aantoonbare affiniteit met de podiumkunsten. We hechten veel waarde aan diversiteit en inclusie. Onze vacatures staan open voor iedereen.

Kandidaten die voldoen aan dit profiel worden gevraagd op eigen wijze te reageren met motivatie en Curriculum Vitae vóór 1 november 2023 per e-mail naar Officemanager Gebouw-T & Theater De Maagd Janneke van de Putte (janneke@gebouw-t.nl), t.a.v. voorzitter Raad van Toezicht, dhr. C. Vanwesenbeeck.

Voor informatie kunt u direct contact opnemen met voorzitter dhr. C. (Cees) Vanwesenbeeck tel. 06-30743946, www.demaagd.nl, www.gebouw-t.nl

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op maandagavond 13 november of vrijdagochtend 17 november.